#metoo:sta positiivisiin tekoihin

Teatterijärjestöjen Keskusliitto haluaa haastaa kaikki nekin toimialat, jotka eivät ole vielä avanneet keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, mukaan tekemään asiasta selvitystyötä omalla alallaan ja käynnistämään keskustelua tasa-arvoisemman työelämän kehittämiseksi.

Esittävän taiteen kentän järjestöt ovat selvittäneet edustamiensa taiteenlajien kentillä tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Selvityksissä on ilmennyt, että seksuaalista häirintää esiintyy oletettua enemmän. Jopa yli kolmasosa aloilla toimivista naisista on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Useissa kyselytutkimusten vastauksissa jopa rikoskynnys on ylitetty.

#MeToo -kampanja nostaa esiin erilaisia toiminta- ja keskustelukulttuuriin liittyviä muutostarpeita, joihin on nyt tartuttava ripeästi. Tämä on osa sitä myönteistä kehitystä, jossa ongelmat ensin tunnistetaan, sitten niiden korjaamiseksi toimitaan ja samalla luodaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Teatterijärjestöjen Keskusliitto haluaakin kiittää kaikkia niitä alan tekijöitä ja taiteilijoita, jotka ovat aktiivisesti ja avoimesti osallistuneet ilmiön nostamiseen avoimeen käsittelyyn ja tuoneet esille huoltaan ilmiön vaikutuksista alalla työskentelemiseen.

Järjestö kannustaa myös työantajia suhtautumaan tilanteeseen vakavasti ja ryhtymään toimenpiteisiin seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiksi. Työnantajien tulee myös selvittää erilaiset häirintätapaukset ja järjestelmällisesti arvioida työyhteisön sosiaalista toimivuutta. Toivomme, että työpaikoissa pohditaan niitä epäkohtia, jotka altistavat häirinnälle. Häirinnän taustalla on usein töiden huono organisointi, epäselvät vastuut, puutteellinen esimiestyö ja toimimaton yhteistyö. Järjestö kannustaa käymään keskustelua erityisesti toimintakulttuurista ja sen tasa-arvoa kehittävistä, toimintakulttuuria parantavista ehdotuksista sekä yhteisöjen omista toimintasäännöistä.

Seksuaaliseen häirintään johtavat syyt ovat aina laajempia kuin vain henkilöityvät häirintätapaukset ja rikoksien toteuttaminen. Tapahtumia on tarkasteltava osana laajempaa toimintakulttuuria, jossa ongelmien käsitteleminen rakentavalla tavalla, tunnistamalla erilaisten työyhteisöjen hierarkioita ja klikkien kehittymistä ja pyrkimällä minimoimaan vallankäyttöä edellyttävät asiantuntevaa ohjausta ja selvitystä.

Teatterijärjestöjen keskusliitto on teattereiden ja työntekijöiden tukena taistelussa seksuaalista häirintää vastaan järjestämällä vuonna 2018 erilaisia toimenpiteitä. Se myös toivoo, että Työterveyslaitos pystyy selvittämään lähitulevaisuudessa itsensä työllistäjien kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta. Asia on tärkeä, ja keskustelua on jatkettava uusien tutkimustulosten ja selvitysten pohjalta.

Helsingissä 4.1.2018,

Maaria Kuukorento, varapuheenjohtaja
Teatterijärjestöjen keskusliitto

Lisätietoja:
Elina Kuusikko, Suomen Näyttelijäliitto, puh. 040-8359587, elina.kuusikko@nayttelijaliitto.fi
Maaria Kuukorento, Teatterikeskus, puh. 040-7313655, info@teatterikeskus.fi