Apr 15, 2021

|

by: stk_miska

|

Categories: Kannanotot, Uutiset

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton kannanotto valtioneuvoston exit-suunnitelmaan

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto edustaa laajasti esittävän taiteen eli teatteri-, tanssi- ja sirkusalan työnantajia ja työntekijöitä. Haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin liittyen valtioneuvoston niin sanottuun exit-suunnitelmaan ”Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle”. Esittävän taiteen ammattisektorin näkökulmasta suunnitelmassa tulisi huomioida paremmin seuraavat asiat:

a) Jos tautitilanne on jo huhti-toukokuussa 2021 niin hyvä, että yleisötilaisuuksien avaamisen osalta raja-arvoksi annettu ilmaantuvuusluku 75 / 100 000 / 14 vrk alittuu, tulisi yleisötilaisuudet sallia rajoitetuilla osallistujamäärillä heti, eikä jäädä avaamisen osalta odottamaan exit-suunnitelmassa erikseen mainittua kesäkuuta.

Esittävän taiteen ammattisektori on toteuttanut esitystoimintaa tiukkojen turvallisuuslinjausten mukaisesti jo syksyllä 2020, eikä laajoja tartuntaketjuja syntynyt. On oletettavaa, että vaikka yleisötilaisuudet sallittaisiin nyt jo mahdollisimman pian, se ei osaltaan heikentäisi käynnissä olevaa hyvää tartuntojen vähenemisen kehitystä.

Suunnitelman mukaan ravintoloiden toiminta ollaan sallimassa taas selvästi ennen yleisötapahtumien avaamista ja tulee tämä nostattamaan yhä voimakkaampaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta esittävän taiteen kentällä. Sektorimme on pystynyt luomaan hyvin toimiviksi koetut turvallisuuskäytännöt viime vuoden aikana, ja voimme hyvällä syyllä todeta, että maskit päällä ja turvavälien kanssa teatterin katsomossa paikallaan istuminen ei voi olla vähemmän terveysturvallista kuin ravintolassa syöminen ilman maskia.

Esittävän taiteen sektoria on siis pidetty pitkiä ajanjaksoja kokonaan suljettuna samaan aikaan kun paljon enemmän negatiivisesti tautitilanteeseen vaikuttavia elinkeinoaloja on pidetty auki. Tällaisen politiikan on vihdoin loputtava ja eri toimialojen välisen eriarvoisen kohtelun on muututtava nyt kun rajoituksia suunnitelmallisesti puretaan.

b) Yleisötilaisuuksien osalta päätöksenteon selkeys ja ennakoitavuus. Esittävän taiteen sektori tarvitsee tiedon yleisötilaisuuksien sallimisesta hyvissä ajoin, jotta se pystyy suunnittelemaan ja käynnistämään toimintansa toimialan erityispiirteiden vaatimalla tavalla.

Alamme tarvitsee hyvissä ajoin tiedon rajoitusten purkamisesta sekä niistä terveysturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista, mitkä tulevat olemaan voimassa, kun yleisötilaisuuksia taas sallitaan. Esittävän taiteen toiminnan taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta on esimerkiksi aivan olennaista millaisella prosenttimäärällä käytettävissä olevaa katsomokapasiteettia saa käyttää vai tuleeko yleisön välille varmistaa 1 metrin vai 2 metrin turvavälit. Lisäksi on tarpeen tietää, voiko sektorimme luottaa ilmoitettuihin ilmaantuvuuden raja-arvoihin toimintaa suunnitellessaan vai sisältyykö alueelliseen päätöksentekoon jotain harkinnanvaraisuutta.

Esittävän taiteen sektori on merkittävä työvoimavaltainen elinkeinoala, joka tuottaa taloudellista lisäarvoa ympärilleen mahdollistamalla oman ydintoimintansa rinnalle rakentuvaa ravintola-, majoitus- ja matkailutoimintaa. Esittävän taiteen kentällä työllistyi vuonna 2019 vakituisissa työsuhteissa noin 2000 henkilöä, lyhyemmissä määräaikaisissa vierailijatehtävissä noin 3800 henkilöä ja koko alan henkilöstökulut olivat yhteensä 183 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa noin 60 % esittävän taiteen ammattiyhteisöjen kaikista menoista.

Koronakriisi ja siihen liittyvät yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat osuneet dramaattisella tavalla alaamme, kun yleisötilaisuuksien järjestäminen on ollut käytännössä kiellettyä yli kahdeksan kuukauden ajan viimeisen vuoden aikana. Koko esittävän taiteen sektorilla on taloudellinen ja henkinen tarve päästä käynnistämään toiminta mahdollisimman pian. On ainoastaan kohtuullista, että alamme toimintaa vihdoin kohdellaan taloudellista ja henkistä lisäarvoa tuovana elinkeinotoimintana ja sen mahdollisen pikaiseen uudelleenavaamiseen suhtaudutaan samalla vakavuudella kuin muihinkin toimialoihin.

Helsingissä 15.4.2021 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton hallitus